• ОТДЕЛЕНИЕ
  • Отделение гуманитарно-педагогических специальностей

Отделение гуманитарно-педагогических специальностей

Обтекание

Гуманитардык-педагогикалык адистиктер бөлүм башчысы
Анарбаева Гульназ Араповна

1111

          Кесиптик билим берүүнүн стандарттарынын талабына ылайык ОшМУнун миссиясын жетекчиликке алуу менен негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу. “Башталгыч класстарда окутуу”адистиги боюнча кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын окутуу жаатында: гуманитардык,социалдык,экономикалык, математикалык жана табигый-илимий билимдин негиздеринин жаатында,бүтүрүүчүгө таңдап алган иш чөйрүсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү орто кесиптик жактан адистешкен.атайын кесиптик билим алуусу, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек базарындагы туруктуулугуна өбөлгө түзүүчү универсалдуу жана кесиптик компененцияларга ээ болуусуна даярдоо.
      Мектепке чейинки курактагы балдарды өнүктүрүү,окутуу жана тарбиялоо боюнча кесиптик компетенттүүлүктөргө ээ болгон, кызыктар тараптар менен кызматташа билген эмгек рыногунда, атаандаштыкка туруштук бере алган адистерди жана өз алдынча усулдук иштерди алып барууга жөндөмдүү окутуунун заманбап технологияларын колдоно билген педагогдорду даярдоо.


МАКСАТЫ, МИССИЯСЫ ЖАНА МИЛДЕТИ БӨЛҮМДҮН МАКСАТЫ:

      Кесиптик билим берүүнүн стандарттарынын талабына ылайык ОшМУнун миссиясын жетекчиликке алуу менен негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу. “Башталгыч класстарда окутуу”адистиги боюнча кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын окутуу жаатында: гуманитардык,социалдык,экономикалык, математикалык жана табигый-илимий билимдин негиздеринин жаатында,бүтүрүүчүгө таңдап алган иш чөйрүсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү орто кесиптик жактан адистешкен.атайын кесиптик билим алуусу, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек базарындагы туруктуулугуна өбөлгө түзүүчү универсалдуу жана кесиптик компененцияларга ээ болуусуна даярдоо. Мектепке чейинки курактагы балдарды өнүктүрүү,окутуу жана тарбиялоо боюнча кесиптик компетенттүүлүктөргө ээ болгон, кызыктар тараптар менен кызматташа билген эмгек рыногунда, атаандаштыкка туруштук бере алган адистерди жана өз алдынча усулдук иштерди алып барууга жөндөмдүү окутуунун заманбап технологияларын колдоно билген педагогдорду даярдоо.


БӨЛҮМДҮН НЕГИЗГИ МИЛДЕТТЕРИ:

      КРдин билим берүү мыйзамдарына жана стандарттарына ылайык, эмгек рыногунун жана иш берүүчүлөрдүн талаптарын эске алуу менен негизги кесиптик билим берүү программаларын ийгиликтүү иш жүзүнө ашыруу;       Профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын, илимий потенциалын жана окуу-усулдук ишмердүүлүгүн заманбап талаптарга ылайык жогорулатууну жакшыртуу;
      Эл аралык стандарттарга, компетенттүүлүк талаптарына ылайык билим берүүнүн жана адистерди даярдоонун мазмунун жакшыртуу;