• ГОС СТАНДАРТЫ

ГОС СТАНДАРТЫ

050709 – Башталгыч класстарда окутуу. Шилтеме
040101 "СОЦИАЛДЫК ИШТЕР" даярдоо багыты боюнча Шилтеме
050704 – Мектепке чейинки билим берүү. Шилтеме
050721 - Дене тарбия адистиги. Шилтеме
050709 - Башталгыч класстарда окутуу. Шилтеме